top of page

Privacyverklaring

Suvoko VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Suvoko VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Suvoko VOF  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Suvoko VOF
Ringvaert 55
5171 MV Kaatsheuvel
info@suvoko.nl
0416 544991

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Suvoko VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Het vastleggen van contactmomenten en gesprekken tbv bijhouden historie
- Het verwerken van offertes, orderbevestigingen en facturen
- Verwerken van correspondentie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
(maak hierbij gebruik van dezelfde doelstellingen als u hebt ingevuld bij de inventarisatie)

- Naam
- Adres
- Postcode + Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Online Backup abonnementen
- Door ons aangeboden telefoniediensten zoals VoIP abonnementen
- Antivirus abonnementen
- PerfectView
- Snelstart

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 

Suvoko VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. (Als u hier een meer concrete bewaartermijn kunt formuleren kunt u dat hier doen).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo Alle gegevens die online worden opgeslagen worden beveiligd door onze externe providers.
Gegevens die intern worden opgelsagen worden elke nacht middels een online backup opgeslagen in een beveiligd datacenter.
Onze computers en servers zijn beveiligd middels een firewall en G DATA Antivirussoftware die elk uur wordt ge-updatet.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons
contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen  of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

bottom of page
Trustpilot