top of page

Algemene Voorwaarden

artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder "leverancier" verstaan: Suvoko, gevestigd te 5171 MV Kaatsheuvel in de Ringvaert 55.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder "afnemer" verstaan: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden overeenkomsten worden gesloten en/of werkzaamheden en/of diensten worden verricht door leverancier.
3. Onder de overeenkomsten, werkzaamheden en diensten in het vorige lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen -maar daartoe niet beperkt- alle aanbiedingen en/of adviezen van leverancier, overeenkomsten tot vervaardiging en/of levering van programmatuur, alsmede op onderhoudsovereenkomsten, de handel (en installatie) in hardware, training, telefonisch support, reparaties en overeenkomsten van verhuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met leverancier anders is overeengekomen.

 

artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van bij leverancier zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door leverancier, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
2. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 dagen na de verzending door leverancier schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

artikel 3: Offertes

1. Indien afnemer uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 3 maanden uitblijft, dan kunnen de kosten die leverancier heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht. De aan afnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, beschrijvingen en documentatiemateriaal zijn eigendom van leverancier en dienen op eerste verzoek onverwijld te worden teruggegeven aan leverancier.
2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door de afnemer verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de afwerking van de website mocht blijken dat de kosten excessief boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan, dan zal door de leverancier in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de afnemer worden opgenomen
3. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en de daaraan ontleende gegevens.

 

artikel 4: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
2. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

 

artikel 5: Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van leverancier.
2. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruit-/achterafbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf/achteraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt leverancier het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.
3. leverancier stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

 

artikel 6: Prijzen

1. De prijzen van leverancier zijn exclusief omzetbelasting,  tenzij anders overeengekomen.
2. De prijzen van leverancier zijn berekend voor franco-levering aan de door de afnemer opgegeven afleveringsadressen binnen Nederland. Buiten Nederland is leverancier gerechtigd een opslag op de prijzen toe te passen terzake van vervoer- en verblijfskosten, alsmede overige kosten die verband houden met het vervoer.
3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
4. Indien na het sluiten van een overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is leverancier gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de afnemer door te berekenen.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal afnemer zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan leverancier meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe leverancier op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.
7. Voor leveringen onder € 500,- worden verzendkosten in rekening gebracht.

 

artikel 7: Informatie- en medewerkingsplicht afnemer

1. De afnemer zorgt er voor dat alle gegevens welke leverancier redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van leverancier. Tevens verschaft afnemer alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
2. leverancier heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de afnemer aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan, indien de afnemer niet binnen drie dagen na het verzoek van de leverancier aan deze verplichting gehoor geeft.

3. Afnemer is gehouden om de schade die leverancier door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

 

artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de afnemer.
2. De aansprakelijkheid van leverancier strekt in ieder geval niet verder dan de directe schade ter hoogte van het door leverancier gefactureerde bedrag. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier.
3. In geen geval is leverancier aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van (beschadigde en/of veranderde) bestanden c.q. gegevens, winstderving ten gevolge van het niet - of niet naar behoren functioneren van de programmatuur en/of programmatuur van derden of voor enigerlei andere gevolgschade.
4. leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van afnemer ongedaan te maken.
5. De afnemer houdt toezicht op zijn apparatuur en op de werkzaamheden die de medewerkers van leverancier aan of met zijn apparatuur verrichten zodat de leverancier voor de daarbij aan de apparatuur toegebrachte schade niet aansprakelijk is.

6. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan daar waar de verzekering uitkering tegen biedt.

 

artikel 9: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1. leverancier is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan leverancier verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal leverancier daarvan mededeling doen aan de afnemer.
3. Indien nakoming door leverancier tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4. Indien nakoming door leverancier blijvend onmogelijk is, zal de afnemer gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan leverancier schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door leverancier slechts tijdelijk onmogelijk is, doch naar verwachting langer zal duren dan 4 weken.

 

artikel 10: Zekerheidsstelling

1. leverancier is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.
2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft leverancier het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan leverancier alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en bij gedane leveringen gemaakte kosten.

 

artikel 11: Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) van de afnemer

1. Indien de afnemer niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan leverancier verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling - terstond opeisbaar.
2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
3. In de in lid 1 bedoelde gevallen heeft leverancier eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van leverancier, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van leverancier dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de afnemer, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
4. Wanneer leverancier genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.), is leverancier gerechtigd aan de afnemer een vergoeding te berekenen wegens alle door de leverancier gemaakte kosten - van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van € 150,-).

 

artikel 12: Recht van retentie

leverancier is gerechtigd om zaken die leverancier van en voor de afnemer onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde afnemer, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de afnemer, tenzij de afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van leverancier, zolang de afnemer de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan. Hieronder vallen tevens aan afnemer geleverde websites.
2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij leverancier blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde in lid 1, is de afnemer, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
3. Bij overtreding door afnemer van het bepaalde in lid 2 zal deze aan leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten bedrage van 1½ maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van leverancier op aanvullende schadevergoeding.
4. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een afnemer is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens leverancier aansprakelijk worden geacht voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor leverancier ontstaat.

 

artikel 14: Verjaring

1. Alle rechtsvorderingen van de afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

 

artikel 15: Auteursrecht/industriële eigendom

1. afnemer mag de broncode van de website niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
2. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de broncode is het afnemer nimmer toegestaan in de broncode voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de broncode, of enig andere verwijzing naar leverancier, te wijzigen of te verwijderen.
3. afnemer zal de broncode niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met de broncode behoeven te werken.
4. Afnemer zal de broncode of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al dan niet onderdeel van apparatuur) of het gebruiksrecht voor de broncode, niet aan enige derde overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen.
5. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de broncode, komen uitsluitend toe aan de leverancier (tenzij leverancier de software niet in eigen beheer heeft ontwikkeld), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
6. leverancier garandeert aan afnemer dat de broncode en het aan afnemer toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. leverancier vrijwaart afnemer van alle schade die voor afnemer het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat afnemer een beweerde inbreuk direct aan de leverancier meldt en, indien leverancier dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan leverancier en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.
7. In geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het tweede lid bedoeld is leverancier gerechtigd de broncode te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de broncode zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Indien een inbreuk als in het tweede lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar afnemer is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de website, is afnemer gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden.
8. leverancier behoudt zich het recht voor om in de broncode een beschermingsmechanisme in te bouwen, waarmee voorkomen wordt dat de software door onbevoegden gebruikt kan worden.

 

artikel 16: Levering

1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens leverancier kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken op een door de afnemer opgegeven adres binnen Nederland worden afgeleverd. Op het moment van aflevering gaat het risico van de zaken over op afnemer.
3. afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van leverancier dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.
4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
5. leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
6. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is leverancier gerechtigd tot (onderhandse)verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd de overige rechten van leverancier.
7. Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de leverancier.

 

artikel 17: Duur van de overeenkomst

1. Opdrachten kunnen worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
2. Opdrachten voor bepaalde tijd aangegaan eindigen door het verstrijken van de overeengekomen periode, of na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
3. Opdrachten voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

 

artikel 18: Reclames en garantie

1. Reclames (ook met betrekking tot facturen) dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk door leverancier zijn ontvangen. Reclames met betrekking tot verborgen gebreken dienen binnen 14 dagen na openbaring van het gebrek door leverancier te zijn ontvangen. Dit alles op straffe van het niet in behandeling nemen van de klacht.
2. De klacht moet nauwkeurig omschreven zijn.
3. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt de afnemer geacht het geleverde (of de factuur) te hebben goedgekeurd.
4. leverancier zal bij een gegronde reclame naar haar oordeel de ondeugdelijke zaken vervangen of het geld teruggeven.
5. Op nieuwe apparatuur (hardware) geldt de fabrieksgarantie; op gebruikte apparatuur (hardware) is de garantietermijn 1 (één) maand.
6. Afnemer dient de zaken bij de leverancier af te leveren. Indien de goederen per post worden opgestuurd, dient dit aangetekend te gebeuren.
7. Afnemer dient te allen tijde uit veiligheidsoverwegingen een kopie van de gegevens op de apparatuur te maken. Schade die ontstaat doordat deze gegevens door leverancier worden verwijderd dan wel gewijzigd, kan nimmer op leverancier worden verhaald.

 

artikel 19: Geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voorzover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar leverancier gevestigd is, tenzij de afnemer binnen vijf weken, nadat leverancier zich jegens de afnemer op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

DIENSTVERLENING

De navolgende bepalingen zijn van toepassing indien leverancier diensten verleent, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, facilities management en interim management.

 

artikel 20: Uitvoering

1. De dienstverlening zal door leverancier met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan leverancier de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. leverancier bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de afnemer tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
4. leverancier is gerechtigd om zonder toestemming van de afnemer, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van leverancier een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigd, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

 

artikel 21: Wijziging en meerwerk

1. Wijzigingen en/of uitbreidingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt leverancier geen verantwoordelijkheid.
2. leverancier behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
3. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 22: Non-concurrentiebeding

1. Het is wederpartij verboden om binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met leverancier, een overeenkomst met door leverancier ter beschikking gestelde medewerkers en/of medewerkers van leverancier aan te gaan, of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij leverancier daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt wederpartij aan leverancier een boete, welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het tijdstip bij leverancier geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

ONTWIKKELING VAN WEBSITE

De navolgende bepalingen zijn van toepassing indien leverancier in opdracht van afnemer programmatuur ontwikkelt. Onder programmatuur wordt verstaan de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij eventuele behorende documentatie.

 

artikel 23: Ontwikkeling van website

1. De website, welke door leverancier zal worden ontwikkeld, zal door partijen schriftelijk worden gespecificeerd. De opdracht zal door leverancier worden uitgevoerd op basis van de door afnemer verstrekte gegevens. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van deze verstrekte gegevens.
2. Indien is overeengekomen dat de websiteontwikkeling gefaseerd zal plaatsvinden, kan leverancier de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

artikel 24: Oplevering en acceptatie

1. De oplevering is voltooid nadat de website ter beschikking is gesteld of, indien zulks schriftelijk is overeengekomen, na installatie van de website bij afnemer of zijn webhostingpartner.
2. De website wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door afnemer, of veertien dagen na oplevering, indien afnemer leverancier niet schriftelijk over de gebreken in kennis heeft gesteld.
3. Indien partijen schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen, is afnemer gerechtigd de website gedurende veertien dagen te testen, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
4. Indien tijdens de in het vorige lid bedoelde testperiode gebreken in de website worden geconstateerd, welke de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal afnemer leverancier hierover terstond schriftelijk en gedetailleerd in kennis stellen. In dat geval zal de testperiode worden opgeschort totdat de website wederom in essentie conform de tussen partijen schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.
5. Indien de website gedurende de acceptatietest gebreken vertoont waardoor deze niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, is de afnemer gehouden leverancier onmiddellijk na afloop van de testperiode, hieromtrent schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk in kennis te stellen. In dat geval zal leverancier de geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Slechts indien tussen partijen een vaste prijs is overeengekomen, zal dit herstel kosteloos geschieden. De website wordt geacht door afnemer te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.

 

artikel 25: Garantie

1. leverancier garandeert dat gedurende een periode van één maand na aanvaarding naar beste vermogen geconstateerde gebreken worden hersteld indien de website niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet.
2. Herstel geschiedt kosteloos indien tussen partijen voor de ontwikkeling van de website een vaste prijs is overeengekomen, tenzij de oorzaak van de geconstateerde gebreken niet aan leverancier te wijten valt, of indien de gebreken reeds bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
3. Onder de garantie valt niet herstel van verloren gegane gegevens.
4. De genoemde garantie vervalt, indien afnemer zonder overleg met leverancier wijzigingen in de programmatuur uitvoert dan wel door derden laat uitvoeren.

artikel 26: Microsoft Cloud Overeenskomst

Bij het afnemen van Microsoft online diensten gelden de voorwaarden zoals door Microsoft gesteld. 

Deze kunt u vinden via onderstaande link.

Microsoft cloud overeenkomst voorwaarden.

bottom of page
Trustpilot